Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 120-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/12/2013

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Synthesis of SiO2 nanoparticles from rice husk ash by precipitation method

Từ khóa:

Hạt nano, kết tủa, nano oxyt silic, tro vỏ trấu, vô định hình

Keywords:

Amorphous, nanoparticles, nanosilica, precipitation, Rice husk ash (RHA)

ABSTRACT

Silica nanoparticles have been successfully prepared from rice husk ash by using precipitation method. At first, the rice husk ash (RHA) was obtained by annealing at temperatures 500 - 700oC for 4 hours, then nanosilica particles were extracted by using 3N sodium hydroxide solution followed by precipitating with HCl solution to pH = 6. The obtained product was characterized by X-ray diffraction (XRD), Energy-dispersive X-ray spectrometry (EDS), Fourrier Transformation Infrared (FTIR) to determine the crystal lattice structure, phase and elemental composition. The morphology and grain size of the sample were investigated by field emission scanning electron microscopy (FESEM) and transmission electron microscopy (TEM). The results showed that the prepared SiO2 nanoparicles were amorphous phase with the average size about 15 nm.

TóM TắT

Những hạt nano SiO2 được tổng hợp thành công từ vỏ trấu bằng phương pháp kết tủa. Lúc đầu, vỏ trấu được nung ở nhiệt độ từ 500 - 700oC trong thời gian 4 h, thu được tro vỏ trấu. Sau đó bột nano Silica được tách chiết từ tro trấu bằng cách sử dụng dung dịch NaOH có nồng độ 3N và tiếp tục thêm dung dịch HCl ở độ pH = 6 cho đến khi dung dịch kết tủa trắng. Sản phẩm bột nano trên được đem đo nhiễu xạ tia X (XRD), tán sắc năng lượng (EDS), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier để xác định cấu trúc mạng, thành phần pha, nguyên tố và mẫu được đem chụp ảnh hiển vi điện tử quét (FESEM), ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM)xác định kích thước hạt, hình thái học. Kết quả, những hạt nano SiO2 chế tạo được có pha vô định hình và kích thước hạt trung bình khoảng 15 nm.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 1-6
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 59-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 91-96
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 93-98
Tải về
(2015) Trang: 481-484
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
(2013) Trang: 719-723
Tạp chí: The 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS & APPLICATIONS (ICPA-7), 26-29 November 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam
9 (2011) Trang: 521
Tạp chí: Surface Science and Nanotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...