Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 719-723
Tạp chí: The 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS & APPLICATIONS (ICPA-7), 26-29 November 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam
Liên kết:

ZnS:Cu2+ nanocrystals were synthesized by co-precipitation method using zinc acetate dihydrate and sodium polyphosphate as precusors, copper(II) bromide as doping agent. The formation of ~ 2.2 nm sized nanocrystals was confirmed by X-ray diffraction studies.  Luminescent properties of the material was investigated by energy and time-resolved photoluminescence spectroscopy. Room-temperature photoluminescence spectra of ZnS:Cu2+ (0.8 mol%) nanoparticles under an excitation wavelength of 360 nm show two peaks at 440 nm and 570 nm. The 440 nm peak originates from the recombination of an electron from a shallow donor level at the Cu2+ impurity while the 570 nm peak is assigned to a transition between a deep donor level and the Cu2+ impurity. Time-resolved photoluminescence results indicate that these peaks show very short lifetimes: 7.8 ns for the 440 nm peak and 73.6 ns for the 570 nm peak.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 1-6
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 120-124
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 59-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 91-96
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 93-98
Tải về
(2015) Trang: 481-484
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
9 (2011) Trang: 521
Tạp chí: Surface Science and Nanotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...