Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 91-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/10/2015

Ngày chấp nhận: 25/02/2016

Title:

Studies on structure properties of ZnO nanorods

Từ khóa:

Que nano ZnO, tổng hợp thủy nhiệt

Keywords:

ZnO nanorods, Hydrothermal synthesis

ABSTRACT

ZnO nanorods with the average size of 60 nm×450 nm were successfully fabricated by hydrothermal synthesis method in the presence of ZnCl2 and NH3 solution as the starting materials at 190-230oC for 20 hours. The powder samples was characterized by means of X-ray powder diffraction (XRD), Field Emission Scan Electron Microscopy (FESEM) and Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The photoluminescence (PL) properties of the sample were investigated. Some factors affecting the morphologies and optical properties were also studied.

TÓM TẮT

Que nano có kích thước trung bình 60 nm x 450 nm, được chế tạo thành công bằng phương pháp thủy nhiệt, với chất ban đầu là ZnCl2 và NH3 và que nano ZnO được hình thành ở nhiệt độ 190-230 oC trong 20 h. Mẫu bột chế tạo được đem đi đo nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường và phổ năng lượng tán xạ tia X (EDX). Tính chất huỳnh quang của mẫu đã được khảo sát. Một vài thông số ảnh hưởng đến hình thái học và tính chất quang cũng được nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 1-6
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 120-124
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 59-63
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 93-98
Tải về
(2015) Trang: 481-484
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
(2013) Trang: 719-723
Tạp chí: The 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS & APPLICATIONS (ICPA-7), 26-29 November 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam
9 (2011) Trang: 521
Tạp chí: Surface Science and Nanotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...