Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 59-63
Tải về

Abstract

ZnS:Ni2+ Nanoparticles were synthesized by using co-precipitation method in room temperature, from homogeneous solutions of zinc and nickel salt compounds, with S2? as precipitating anion, formed by decomposition of thioacetamide (TAA). Energy dispersive spectra (EDS) shows that the main component are Zn and S with the same proportion of samples were prepared. X-ray diffraction (XRD) pattern revealed that the pure ZnS and ZnS:Ni2+ have been structured of cubic zinc blende (C-ZB) and the average size of ZnS nanocrystallites, estimated by the Debye-Sherrer formula, was about 4 nm. These results were corresponding with tranmision electronic microscope (TEM). Photoluminescence spectra of ZnS:Ni2+ nanocrystallite reveals that strong emission peak at 473 nm, with the luminescent center of Ni2+ is formed in ZnS host.

Keywords: ZnS nanocrystallites, co-precipitation method, photoluminescence (PL)

Title: Synthesis of Ni2+ doped ZnS nanoparticles by using co-precipitation method

Tóm tắt

Các hạt nano ZnS pha tạp Ni2+ được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa ở nhiệt độ phòng, từ sự kết hợp của hợp chất muối Ni và muối Zn với anion S2- kết tủa được tạo ra bởi thioacetamide (TAA). Phổ tán sắc năng lượng (EDS) cho thấy các thành phần chủ yếu là Zn và S chiếm tỉ lệ gần như nhau trong mẫu. Giản đồ nhiễu xạ tia X cho thấy mẫu được chế tạo là ZnS không tạp và pha tạp có cấu trúc lập phương giả kẽm và có kích thước tinh thể trung bình là ~4 nm, kết quả này phù hợp với kết quả ảnh hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Phổ quang huỳnh quang cho thấy bột nano tinh thể ZnS:Ni2+ nhận được phát quang mạnh ở vùng phổ lân cận 473 nm, với ion Ni2+ là tâm huỳnh quang trong mạng nền nano tinh thể ZnS.

Từ khóa: Nano tinh thể ZnS, phương pháp đồng kết tủa, quang huỳnh quang

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 1-6
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 120-124
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 91-96
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 93-98
Tải về
(2015) Trang: 481-484
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
(2013) Trang: 719-723
Tạp chí: The 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS & APPLICATIONS (ICPA-7), 26-29 November 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam
9 (2011) Trang: 521
Tạp chí: Surface Science and Nanotechnology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...