Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 201-208
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 30/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/04/2018

 

Title:

Integrating Education awareness of preserving the cultural heritage of the local into history of Vietnam teaching in high schools in Can Tho city

Từ khóa:

Phương pháp dạy học môn Lịch sử, Di sản văn hóa, Lịch sử Việt Nam, Trung học phổ thông, Thành phố Cần Thơ

Keywords:

Teaching methods of history, Cultural heritage, History of Vietnam, High school, Can Tho city

ABSTRACT

Globalization has been creating the tendency of international integration in all fields of social life. International integration creates opportunities for development but also contains many challenges, including the challenge of preserving and promoting the cultural identity of the people. How to educate students to consciously preserve and promote local cultural heritage values ​​in the process of economic development during the period of international integration, this is an issue that needs to be researched to have the right orientation for the path of development of the nation. The article “Integrating Education awareness of preserving the cultural heritage of the local into history of Vietnam teaching in high schools in Can Tho City”, recognize the purport of cultural heritage in teaching history in highschools, therefrom offer more solutions to voluntarity protect cultural heritage in Can Tho, contributing to improve the quality of teaching subject now.

TÓM TẮT

Toàn cầu hóa đã và đang tạo nên xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội nhập quốc tế tạo nên nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều thách thức, trong đó có thách thức về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Làm thế nào để giáo dục cho học sinh ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế, đây là một vấn đề cần được nghiên cứu để có những định hướng đúng đắn cho con đường phát triển của dân tộc. Bài viết “Tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT Thành phố Cần Thơ” sẽ đi sâu phân tích vai trò, ý nghĩa của di sản văn hóa trong dạy học Lịch sử ở trường THPT, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ trong dạy học Lịch sử ở trường THPT, góp nâng cao chất lượng dạy học bộ môn hiện nay.

Trích dẫn: Nguyễn Đức Toàn, 2018. Tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở các trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 201-208.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 18-23
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-26
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 38-43
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 90-96
Tải về
UNIVERSITY OF EDUCATION (2021) Trang: 97-106
Tạp chí: PROCEEDUNGS OF 1ST HANOI FORUM ON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Lịch sử (2017) Trang: 512-521
Tạp chí: Đào tạo và Bồi dưỡng Giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa
(2015) Trang: 226-231
Tạp chí: Hội thảo "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thời gian: ngày 19/12/2015
Quyển 5 (01) (2015) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang
(2015) Trang: 560-566
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...