Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 94-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 11/05/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Views on STEM education from Students in Physics Pedagogy of Can Tho University

Từ khóa:

Giáo dục,STEM, Sư phạm Vật lí, Việt Nam

 

Keywords:

Education, Physics pedagogy, STEM, Vietnam

ABSTRACT

STEM (Science - Technology - Engineering and Mathematics) education is an educational trend in most countries in the world. However, how STEM education should be implemented, especially in developing countries such as Vietnam where economic and infrastructure constraints are still a big concern, should be studied comprehensively. At present, there are still many different views on STEM education, which lead to diverse and inconsistent orientations of conducting STEM education. In order to effectively and consistently implement STEM teaching, existing and future educators need to understand STEM education concept appropriately, thereby finding common and appropriate ways to apply this educational approach. This may help to improve the effectiveness of edcation. This study presented the opinions of 185 students of Physics Pedagogy from courses 40, 41 and 42 of Can Tho University on STEM education, so that educators can form theirsuitable orientation to teach STEM in Vietnam.

TÓM TẮT

Giáo dục tích hợp STEM (Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật và Toán) đang là một định hướng giáo dục được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên, STEM nên được triển khai như thế nào, đặc biệt là vào bối cảnh các nước đang phát triển như Việt Nam với những hạn chế nhất định về kinh tế và cơ sở vật chất vẫn là những vấn đề đang được quan tâm và cần được nghiên cứu và tìm hiểu. Hiện nay, vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về giáo dục STEM, từ đó dẫn đến định hướng triển khai giáo dục STEM cũng rất đa dạng và chưa thống nhất. Để triển khai dạy học STEM hiệu quả và đồng bộ cần hiểu rõ nhận định về giáo dục STEM của các nhà giáo dục và các nhà giáo dục tương lai, từ đó tìm ra tiếng nói chung hoặc cách thức phù hợp để triển khai định hướng giáo dục này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo. Bài viết này trình bày ý kiến của 185 sinh viên Sư phạm Vật lí các khóa 40, 41 và 42 của Đại học Cần Thơ về giáo dục STEM, để từ đó có định hướng triển khai hướng dẫn giảng dạy STEM phù hợp.

Trích dẫn: Đỗ Thị Phương Thảo và Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2018. Quan điểm về giáo dục STEM từ sinh viên Sư phạm Vật lí Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 94-103.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 8-17
Tải về
(2016) Trang: 222-233
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Khoa học năm 2016 - Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng
(2016) Trang: 731-736
Tạp chí: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 15 năm thành lập viện nghiên cứu Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
First Online: 28 December 2015 (2015) Trang: 1-15
Tạp chí: Cultural Studies of Science Education
(2014) Trang: 39
Tạp chí: The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers 16 ? 18 July 2014, Phuket, Thailand
136 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
134 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Chemical Physics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...