Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/10/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Status of labor and employment in rural Vietnam

Từ khóa:

Lao động nông thôn, việc làm, thất nghiệp

Keywords:

Rural labor, employment, unemployment

ABSTRACT

The study is aimed to give proper awareness and the effective use of labor and employment issues in rural areas. Methods of analysis and synthesis of secondary data sources (documents research) were applied. The research results show that: (1) rural labor is involved in all production  activities in the sectors of agriculture, industry and; (2) employment is all kind of activities generating incomes not prohibited by law; (3) in 2012, the number of employees in the working age accounted for 61.5% of population, of which 16.7% was trained and 1.5% was underemployed; (4) factors affecting employment include population and population structure, advances in science and technology, natural resources, vocational training, and job creation policies.

TóM TắT

Nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và sự vận dụng có hiệu quả những vấn đề lao đô?ng va? viê?c la?m nông thôn. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu được ứng dụng trong nghiên cứu này, nhằm đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu, trên cơ sở các nguồn số liệu thứ cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: (1) lao động nông thôn là toàn bộ những hoạt động lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất của những người lao động nông thôn, bao gồm lao động trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, dịch vụ nông thôn; (2) việc làm là mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật nghiêm cấm; (3) Năm 2012, số lao động trong độ tuổi lao động chiếm 61,5%, đã qua đào tạo nghề là 16,7% và thiếu việc làm là 1,5%; (4) các nhân tố ảnh hưởng đến lao động việc làm bao gồm: dân số và cơ cấu dân số, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nguồn tài nguyên nhiên nhiên, đào tạo nghề, chính sách giải quyết việc làm.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...