Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
03 (112) quyển 2 (2017) Trang: 83-87
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu về năng suất lao động nông thôn hiệnnay trong vùng ĐBSCL là rất cần thiết, bởi vì chính năng suất lao động là chìa khóa quan trọng để góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở tầm quan trọng đó nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp. Kết quả phân tích hồi qui đa biến cho thấy, các yếu tố gồmqui mô ngày công lao động nhà và thuê, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, mức độ cơ giới hóa nông nghiệp và tiêu thụ nông sản qua hợp đồng ảnh hưởng có ý nghĩa đến năng suất lao động nông nghiệ[, trong đó yếu tố  tiêu thụ nông sản qua hợp đồng có ảnh h7ưởng nhiếu nhất tới năng suất lao động  nông nghiệp. Bởi vỉ các nhân tố này đã góp phần làm gia tăng đáng kể năng suất lao động nông nghiệp cho hộ gia đình tại xã Vĩnh Thanh, Phước Long, Bạc Liêu.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...