Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 16/12/2017

Ngày duyệt đăng: 21/06/2018

 

Title:

Assessment of factors affecting the efficiency of agricultural cooperative at An Giang province

Từ khóa:

Hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác kinh tế, kinh tế tập thể

Keywords:

Agricultural cooperative, collective economy, economic cooperation

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate factors influencing the effectiveness of agricultural cooperatives in An Giang province, thus suggesting measures to improve the efficiency of production and business activities of cooperatives agricultural in the coming time. Research results show that the efficiency of agricultural cooperatives' production and business activities is not high as only 55% of agricultural cooperatives are classified “strong”, and the rest (45%) is “medium / weak”. The research also pointed out that the agro-agro-cooperatives' shortage was low due to the low contribution of cooperative members on the average of 100,000 VND/ cooperative member; and the size of the land area managed by the cooperative is low (the cooperative members involved in the cooperative have little land area, the lowest is 0.2 ha). At the same time, the analysis of the regression results shows that the efficiency of production and business activities of agricultural cooperatives is influenced by the following factors: the year establishment of agricultural cooperatives, the capital source, the managerial level of management of cooperative management board, and the form service activities of agricultural cooperatives.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) tỉnh An Giang, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp chưa cao, chỉ có 55% HTXNN được xếp loại mạnh, trung bình/yếu (45%). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra khó khăn của HTXNN là thiếu vốn (do số góp vốn của các thành viên HTX thấp, bình quân 100.000 đồng/thành viên HTX); và quy mô diện tích đất do HTXNN quản lý thấp (do thành viên HTX tham gia vào HTXNN có diện tích đất sản xuất ít, thấp nhất 0,2 ha). Đồng thời, qua phân tích kết quả hồi quy cho thấy, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTXNN bị tác động bởi các yếu tố: năm thành lập HTXNN, nguồn vốn, trình độ quản lý của ban giám đốc và hình thức hoạt động dịch vụ của HTXNN.

Trích dẫn: Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn và Hà Thị Thu Hà, 2018. Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4D): 212-219.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...