Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
Liên kết:

Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế và nền kinh tế tri thức, pja1 triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được ưu ti6n hàng đầu. Trong điều kiện nguồn nhân lực vủa Việt nam nói chung và ĐBSCL nói tiêng hiện đang sở hữu nguồn lao động có trình độ còn hạn chế, thiếu kỹ năng làm việc,... thỉ việc vận dụng hệ thống các giải pháp để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chẳng hạn như định hướng đào tạo, xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa "nhà nước" và "nhà sử dụng lao động", tăng cường các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa là rất cần thiết và cấp bách.

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở ĐBSCL trong thời gian qua ở khía cạnh cung cầu lao động cho thấy ĐBSCL đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinhte61 quốc tế. Số lao động chuyên nghiệp chỉ mới đáp ứng cho những ngành nghề truyền thống và công nghệ trung bình, còn một bộ phận không đáp ứng yêu cầu công nghệ mới.

Để đáp ứng được nhu cầu về nguồng nhân lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong thời kỳ hội nhập cần thực hiện các nhón giải pah1p khác nhau: các giải ph1p về quy hoạch và sắp xe61pma5ng lưới các cơ sở đào tạo; các giải pháp đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo; các giải páp về hệ thống chính sách đào tạo, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực tại chổ ở các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Giải quyết tốt vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi đường lối công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nu7o1c, đưa nền kinh tế của vùng ĐBSCL và Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tham gia có hiệu quả vào sự phân công lao động và hợp tác quốc tế.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...