Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 119-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 10/10/2017

Ngày duyệt đăng: 20/10/2017

 

Title:

Applying geographic information system and Markov chains for assessing the fluctuation and forecast of land use demand

Từ khóa:

Biến động đất đai, chuỗi Markov, dự báo nhu cầu đất đai, hệ thống thông tin địa lý, sử dụng đất đai

Keywords:

Geographic information system, land demand forecast, land fluctuation, land use, Markov chains

ABSTRACT

This study was conducted to apply geographic information system (GIS) technology and algorithms to assess land use fluctuation and land demand forecasts for socio-economic development, a case study in Ca Mau city. The GIS method and Markov chains were mainly used in this study. The data were aggregated, analyzed, and evaluated by descriptive statistics method. The results showed that the land use change in the period of 2005-2015 up to 54.2% of total area. The demand for land as forecasted by the Markov chain indicated that the area of agricultural land will reduce for conversion to residential, specialized and aquacultural land. This research has demonstrated the supporting of the GIS technology and Markov chain in the decision making and sustainable planning of land resources.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các thuật toán để đánh giá biến động sử dụng đất đai, dự báo nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội, nghiên cứu điển hình tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phương pháp GIS và chuỗi Markov được sử dụng chính trong nghiên cứu này. Số liệu được tổng hợp, phân tích và đánh giá bằng phương pháp thống kê mô tả. Kết quả cho thấy, biến động đất đai giai đoạn 2005-2015 lên đến 54,2% diện tích tự nhiên. Nhu cầu đất đai theo dự báo của chuỗi Markov cho thấy, diện tích đất sản xuất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất ở, đất chuyên dùng và nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu đã chứng minh khả năng hỗ trợ của công nghệ GIS và chuỗi Markov trong việc ra quyết định, quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên đất đai.

Trích dẫn: Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Trần Cẩm Tú và Võ Quang Minh, 2017. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và chuỗi Markov trong đánh giá biến động và dự báo nhu cầu sử dụng đất đai. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Công nghệ thông tin: 119-124.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 70-80
Tải về
(2020) Trang: 408-417
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, ngày 14/11/2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...