Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm mối liên hệ giữa các dạng hình thái không gian với biến động sử dụng đất. Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang trong quá trình đô thị hóa, được chọn làm điển hình nghiên cứu. Các dữ liệu bản đồ đầu vào được xử lý trên nền tảng của phương pháp phân tích mô hình hình thái không gian (MSPA). Hình thái không gian được phân tích thành 7 dạng: Core, Perforation, Edge, Loop, Bridge, Branch và Islet tương ứng với mức độ ổn định hoặc phân mảnh. Đối chiếu kết quả phân tích theo thời gian các năm 2005, 2010 và 2015 cho thấy các dạng hình thái không gian có mối liên hệ với biến động sử dụng đất. Bảy dạng không gian được chia thành 3 nhóm biến động: thấp, trung bình và cao. Kết quả nghiên cứu chỉ ra được khả năng biến động đất trên từng vùng. Đây là kết quả bước đầu trong phân tích biến động sử dụng đất đa chiều, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý sử dụng đất đai.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 119-124
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 70-80
Tải về
(2020) Trang: 408-417
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, ngày 14/11/2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...