Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/05/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

English-medium research article introductions in applied linguistics: An investigation into the move structure

Từ khóa:

phân tích thể loại, cấu trúc tu từ, phần dẫn nhập

Keywords:

genre analysis, move structure, research article introductions

ABSTRACT

This paper reports a recent genre-based investigation into the move structure in a corpus of 30 empirical research article introductions (RAIs) published in high impact factor English-medium applied linguistic journals between 2011 and 2013. All of the research articles were written by native speakers of such countries as Australia, Canada, New Zealand, the UK, and the USA. The analytical tool is Swales’ CARS 1990 framework. Consistent with numerous other findings, the current corpus-based research results confirm the validity of the CARS 1990 model in capturing the move structure of RAIs at the move tier.

TÓM TẮT

Bài viết trình bày một nghiên cứu trên cơ sở thể loại được thực hiện gần đây nhằm khảo sát cấu trúc tu từ trong khối liệu gồm 30 phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu thường nghiệm. Các bài báo này được công bố trong khoảng 2011-2013 trong các tạp chí tiếng Anh có hệ số ảnh hưởng cao thuộc chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng. Tác giả của các bài báo là người bản ngữ các nước Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc. Công cụ phân tích là mô hình CARS 1990 của Swales. Cũng như nhiều nghiên cứu khác, kết quả phân tích của nghiên cứu này xác nhận giá trị của mô hình CARS 1990 trong việc mô tả chính xác cấu trúc tu từ phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu thường nghiệm ở cấp độ hành động tu từ.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-14
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 1-9
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 13-21
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 19-25
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 88-99
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
8 (2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...