Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
Liên kết:

Bài viết trình bày một nghiên cứu thực hiện theo trường phái phân tích thể loại Tiếng Anh cho các mục đích chuyên biệt (ESP) nhằm khảo sát cấu trúc tu từ trong 30 phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu tiếng Anh, chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng. Những bài báo này được người bản ngữ những nước như Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand viết và được công bố trong khoảng 2011-2013 trong những tạp chí chuyên ngành có uy tín cao. Mô hình CARS 1990 được sử dụng làm mô hình phân tích. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng thêm cho thấy, ở cấp độ hành động tu từ, mô hình này có  giá trị mô tả cấu trúc tu từ của các phần dẫn nhập được khảo sát.   

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-14
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 1-9
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 13-21
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 19-25
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 88-99
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...