Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Bài viết trình bày kết quả phân tích cấu trúc tu từ và chuỗi từ vựng trong khối liệu gồm 40 phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu thuộc hai lĩnh vực bộ phận của chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (Giảng dạy tiếng AnhDụng học & Phân tích diễn ngôn). Những bài báo dùng để tạo khối liệu được xuất bản trong khoảng 2011-2015 trên các tạp chí Ngôn ngữ học uy tín trong nước. Chúng tôi phát triển mô hình phân tích cấu trúc tu từ dựa trên các mô tả Tạo ra Không gian Nghiên Cứu CARS (1990, 2004) của Swales và thực tế khối liệu của nghiên cứu. Đối với khái niệm lý thuyết còn lại, chúng tôi kế thừa quan niệm về chuỗi từ vựng của Biber và cộng sự (1999). Kết quả phân tích cho thấy sự đa dạng cấu trúc tu từ sử dụng trong khối liệu và 53 chuỗi từ vựng có thể dùng để hiện thực hóa những hành động tu từ của cấu trúc này.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-14
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 1-9
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 13-21
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 19-25
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 88-99
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
8 (2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...