Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 19-25
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Contrastive rhetoric: A theoretical resource for cross-linguistic studies at the discourse level

Từ khóa:

Ngôn ngữ học đối chiếu, tu từ đối chiếu, diễn ngôn, thể loại

Keywords:

Contrastive linguistics, contrastive rhetoric, discourse, genre

ABSTRACT

Though a large number of cross-linguistic studies have been conducted in Vietnam, the proportion of discourse-level research remains small. A possible reason may be that necessary theoretical frameworks for such studies are not found by novice researchers, which deters them from conducting one. This article first traces the origin and development of contrastive rhetoric, an established field of study interested in contrasting languages at the discourse level. It is recommended that novice researchers undertaking discourse-level contrastive studies in Vietnam should utilize important tenets in this area of inquiry as theoretical resources for their research. However, it is also pointed out that these important theoretical insights offered by the field of contrastive rhetoric are not sufficient for all contrastive studies at the discourse level. Therefore, in their particular studies, researchers may need complementary theoretical models from other areas of inquiry as well. 

TÓM TẮT

Trong số nhiều nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ đã được thực hiện ở Việt Nam, đề tài đối chiếu ngôn ngữ ở cấp độ diễn ngôn chiếm số lượng khá khiêm tốn. Một lý do có thể có cho hiện trạng này là các nhà nghiên cứu trẻ chưa tìm được những mô hình lý thuyết cần thiết để thực hiện một nghiên cứu như vậy. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày khái quát về tu từ đối chiếu, một lĩnh vực nghiên cứu đã được thiết lập và có mối quan tâm đến đối chiếu ngôn ngữ ở cấp độ diễn ngôn. Chúng tôi đề nghị các nhà nghiên cứu trẻ thực hiện các đề tài đối chiếu ngôn ngữ ở cấp độ diễn ngôn xem xét sử dụng một số cơ sở lý thuyết quan trọng của lĩnh vực tu từ đối chiếu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng những cơ sở lý thuyết này là chưa đủ và các nhà nghiên cứu có thể cần phải bổ sung một số mô hình lý thuyết từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nữa cho đề tài cụ thể của mình.

Trích dẫn: Đỗ Xuân Hải, 2016. Tu từ đối chiếu: Một cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ ở cấp độ diễn ngôn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 19-25.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-14
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 1-9
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 13-21
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 88-99
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
8 (2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...