Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 1-14
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/05/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

A genre-based contrastive study into the rhetorical structure of English and Vietnamese-medium research article introductions in applied linguistics

Từ khóa:

Phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu, cấu trúc tu từ, phân tích cấu trúc tu từ

Keywords:

Research article introductions, rhetorical structure, move analysis

ABSTRACT

Over the past three decades, the field of ESP (English for Specific Purposes) has witnessed a proliferation of research into rhetorical and linguistic features of research articles, the main and most prestigious medium of disseminating research results in academic discourse communities. A remarkable number of this research body focuses on the rhetorical structure in the introduction section of research articles in a number of disciplines and across languages. To the best of our knowledge, however, there are virtually no published genre-based contrastive studies into the same phenomenon in research article introductions (RAIs) of original applied linguistics papers in reputable English and Vietnamese-medium journals. This paper reports an exploratory analysis of the rhetorical structure deployed in a corpus of 10 applied linguistics RAIs in English and 10 applied linguistics RAIs in Vietnamese, with Swales? Create A Research Space - CARS 1990 framework being the analytical tool. Results showed a divergence in the utilization of the rhetorical structure at the move level in RAIs between English native speaker authors and their Vietnamese counterparts. Besides its contribution to the accumulated knowledge base of genre analysis research in the ESP tradition, this finding is likely to be of practical value to applied linguistics novice writers who wish to get their papers published in either or both of the languages and also to teachers and learners in university-based advanced academic writing courses in Vietnam.

TóM TắT

Từ ba thập kỷ nay, trong lĩnh vực Tiếng Anh cho mục đích chuyên biệt đã có nhiều nghiên cứu về các đặc điểm ngôn ngữ và tu từ của bài báo nghiên cứu, phương tiện chính yếu để phổ biến kết quả nghiên cứu trong cộng đồng học thuật chuyên môn. Một số lớn các tác giả đã tìm hiểu cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu trong một số chuyên ngành và ngôn ngữ. Tuy nhiên, theo chúng tôi tìm hiểu, dường như chưa có công bố nào về nghiên cứu đối chiếu cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng. Chúng tôi thực hiện phân tích thăm dò cấu trúc tu từ trong khối liệu gồm 10 phần dẫn nhập bài báo trong tiếng Anh và 10 phần dẫn nhập bài báo trong tiếng Việt, sử dụng công cụ phân tích là mô hình CARS  ? Tạo ra một không gian nghiên cứu của Swales (1990). Kết quả phân tích cho thấy, ở cấp độ hành động tu từ, tác giả là người Anh bản ngữ sử dụng cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo tiếng Anh khác với tác giả người Việt trong phần dẫn nhập bài báo tiếng Việt. Bên cạnh đóng góp cho hiểu biết cho nghiên cứu thể loại, kết quả nghiên cứu của chúng tôi còn có giá trị thực tế cho những tác giả có ý định đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng trong tiếng Anh hay tiếng Việt. Đồng thời, kết quả nghiên cứu còn có thể được tham khảo bởi giảng viên và người học các lớp Viết học thuật nâng cao trong các trường đại học ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 1-9
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 13-21
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 19-25
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 88-99
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 9-18
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tải về
8 (2016) Trang: 96-102
Tác giả: Đỗ Xuân Hải
Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...