Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 1-12
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/07/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

Curent states and solutions to enhancing management and leadership capability of female cadres in the public schools in Can Tho City

Từ khóa:

Trường công lập, Cán bộ nữ, Năng lực quản lý lãnh đạo, Thực trạng, Nguyên nhân, Giải pháp

Keywords:

Public schools,, Female Cadres, Management and Leadership Capability, Curent states, Causes, Solutions

ABSTRACT

Most cadres are women in the public schools in Can Tho City. Therefore, female leaders and managers in these schools in Can Tho play an important role in quanlities of education and training in Can Tho City. The theme ?Curent States and Solutions to Enhancing Management and Leadership Capability of Female Cadres in the Public Schools in Can Tho City? surveyed the current states of awareness and attitude towards female cadres who have managed and led school, strengths and limitations of their management and leadership and causes of the current states. The theme also proposed solutions to enhancing management and leadership capability of these cadres in the public schools in Can Tho City.

TóM TắT

Đa số cán bộ trong các trường công lập ở thành phố Cần Thơ là nữ. Đa số cán bộ quản lý lãnh đạo (QLLĐ) nhà trường cũng là nữ. Do đó, cán bộ nữ QLLĐ trong các trường công lập tại Cần Thơ có vai trò quan trọng đối với chất lượng giáo dục-đào tạo của thành phố. Đề tài ?Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ? đã tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức và thái độ đối với việc phụ nữ tham gia QLLĐ trường học, những mặt mạnh, những điểm yếu trong công tác QLLĐ của họ và nguyên nhân của chúng. Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực QLLĐ của cán bộ nữ các trường công lập tại thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số Đặc biệt tháng 3 (2022) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Số đặc biệt tháng 5 (2022) Trang: 154-157
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số đặc biệt tháng 4 (2022) Trang: 0-666
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
Số đặc biệt tháng 11 (2022) Trang: 242-245
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
08/2021 (2021) Trang:
Tạp chí: The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering ( ICoISSEE ) August 07th, 2021
Số đặc biệt 11 (2018) Trang: 51-54
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
(2017) Trang: 249-259
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
(2017) Trang: 260-270
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,...tại Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017
1 (2015) Trang: 739-742
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
Số 6 (2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
(2011) Trang:
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Hội thảo NC giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kỳ hội nhập QT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...