Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 76-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/04/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Rice production and distribution under contract: Status-quo and solutions in An Giang province

Từ khóa:

Đặc điểm hợp đồng, chi phí sản xuất, lợi nhuận, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo qua hợp đồng

Keywords:

Contract terms, production cost, revenue, rice production and distribution via contract

ABSTRACT

This study aims at examining the associations between socio-economic characteristics of rice farmer households and their participation in rice production and distribution under contract scheme, analyzing the contract terms, benefits and constraints of contract scheme, and then proposing solutions for the better scheme. The household survey was conducted in Vinh Nhuan Village, Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam, in August 2012. The research results addressed that there exists a close association of farmers joining farmer?s organizations with the participation in contract scheme; large farmers and farmers residing in favorable location are more likely to be selected for contract participation; contract farmers gain remarkably 26.41% higher revenue and 16.54% higher economic return than independent farmers, but their total cost of production is also 8.14% higher than the others; particularly labor cost is significantly higher 47.85%; entrepreneurs often supply farming inputs with high price and they also give late payment to contract farmers after collecting rice.

TóM TắT

Nghiên cứu nhằm làm rõ mối liên quan giữa đặc điểm nông hộ với việc tham gia vào mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hợp đồng, phân tích đặc điểm của các điều khoản trong hợp đồng, lợi ích và trở ngại và gợi ý một số giải pháp để cải thiện việc thực hiện mô hình này. Điều tra nông hộ được thực hiện tại xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vào tháng 8 năm 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan chặt giữa việc tham gia vào các tổ chức nông dân và tham gia vào sản xuất theo hợp đồng của nông hộ, nông hộ có qui mô sản xuất lớn và vị trí thuận lợi thường dễ được lựa chọn tham gia vào hợp đồng; nông dân sản xuất theo hợp đồng đạt lợi nhuận và hiệu quả sử dụng đồng vốn cao hơn hộ sản xuất tự do lần lượt là 26,41% và 16,54%; tuy nhiên, tổng chi phí sản xuất cũng cao hơn là 8,14%, đặc biệt chi phí lao động cao hơn 47,85%; doanh nghiệp thường cung cấp vật tư nông nghiệp với giá cao cho nông dân và không thanh toán tiền ngay cho nông dân ngay sau khi kết thúc giao dịch.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 174-185
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 283-293
Tải về
17 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Mở TP HCM: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)
17 (2021) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Mở TP HCM: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)
11(1) (2019) Trang: 83-92
Tạp chí: Agris online paper in Economics and Informatics
26 (2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
(2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...