Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 283-293
Tải về

ABSTRACT

The survey results from 13 members of a Long Tuyen agricultural cooperative and 35 farmers outside the cooperative showed that this cooperative contributes significantly to improve technical knowledge for the cooperative members? and surrounded community and plays an important role in promoting a farming contract between its farmers and entrepreneur. However the results also illustrated there is correlation unspecific in improvement of the household?s income and joining cooperative. The results also indicated that their cooperative from initial period bring the high economic efficiency for the members and itseft, but later on the cooperative activities? are likely perfunctory and uneffective.

Keywords: agricultural cooperative, improvement, role, efficiency

Title: Analysis of benefits for agricultural cooperative?s activities to farmers: A case study by Long Tuyen cooperative, Binhthuy district, Can Tho city

TóM tă?t

Kết quả khảo sát 13 hộ xã viên của (hợp tác xã) HTX Long Tuyền và 35 hộ nông dân không tham gia vào HTX nhưng cùng cư ngụ trên địa bàn với các xã viên cho thấy rằng HTX Long Tuyền đã có vai trò chính trong việc nâng cao trình độ sản xuất cho xã viên và cho cộng đồng xung quanh và trong việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm cho xã viên nhưng HTX chưa có vai trò rõ ràng trong việc nâng cao thu nhập cho xã viên. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hoạt động của HTX lúc mới thành lập đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã viên và cho chính HTX, nhưng càng về sau hay tại thời điểm nghiên cứu hoạt động của HTX chỉ còn mang tính hình thức và cầm chừng.

Từ khóa: Hợp tác xã, nâng cao, vai trò, hiệu quả     

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 174-185
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 76-83
Tải về
11(1) (2019) Trang: 83-92
Tạp chí: Agris online paper in Economics and Informatics
26 (2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
(2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...