Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
316 (2017) Trang: 137-144
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chính sách khuyến nông trên và xác định các các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Để thực hiện được mục tiêu trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 40/141 cán bộ khuyến nông (CBKN) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ở cả ba cấp độ là trung tâm khuyến nông tỉnh, trạm khuyến nông huyện và CBKN xã bằng bản câu hỏi cấu trúc. Phương pháp phân tích thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để xác định yếu tố ảnh hưởng kết quả thực hiện chính sách khuyến nông. Qua đánh giá cho thấy việc thực hiện các chính sách khuyến nông về (1) bồi dưỡng tập huấn và truyền nghề, (2) thông tin tuyên truyền, (3) chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn, (4) khuyến khích hoạt động tư vấn và dịch vụ khuyến nông đạt kết quả tương đối tốt. Kết quả phân tích cho thấy chỉ có 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách khuyến nông ở tỉnh Hậu Giang là (1) sự hoàn thiện về hệ thống tổ chức khuyến nông và chất lượng đội ngụ CBKN, (2) sự hiểu biết và nhận thức của nông dân và (3) sự phân bổ hợp lý kinh phí cho từng hoạt động khuyến nông, phương tiện và trang thiết bị triển khai thực hiện.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 174-185
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 76-83
Tải về
11(1) (2019) Trang: 83-92
Tạp chí: Agris online paper in Economics and Informatics
26 (2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
(2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...