Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 174-185
Tải về

ABSTRACT

The results from a direct survey of 65 members of the seven cooperative groups and 47 farmer households out of the groups in Phong Dien district, Can Tho city reveal that the group members utilize livelihood assets more efficiently than the farmers outside the groups do. The results of study indicates that the cooperative group contributes significantly to the members for improving of using livelihood assets regarding to social and financial capitals such as, the group members having more oscasion to contact local state officers, participating in more technical courses, accessing to financial sources and credits more preferentially, using the investment capital more profitably and making higher margin than the farmers without joining the groups. However, the data also addresses that the group plays an uncertain role in improving to utilization of livelihood assets relating to human, physical and natural capitals.  

Keywords: Cooperative group, livelihood assets, household, Can Tho

Title: The role of farmer cooperative group in improving household livelihood assets: A case study in Phong Dien district of Can Tho city

TóM tă?t

Qua kết quả khảo sát từ 65 nông hộ là thành viên của 7 tổ hợp tác (THT) và 47 nông hộ không tham gia THT tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho thấy, nhóm hộ tham gia THT sử dụng các nguồn vốn sinh kế có hiệu quả hơn so với nhóm hộ không tham gia vào THT. Kết quả phân tích cho thấy, THT có vai trò quan trọng trong việc giúp cải thiện hiệu quả sử dụng các vốn sinh kế của nông hộ về nguồn lực xã hội và nguồn lực tài chính, chẳng hạn như nông hộ tham gia THT dễ tiếp xúc cán bộ ở địa phương, được tham gia nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, dễ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, hiệu quả sử dụng đồng vốn và tích lũy thu nhập cũng cao hơn so với nông hộ không tham gia THT. Tuy nhiên, phân tích cũng cho thấy THT chưa có vai trò trong việc giúp cải thiện hiệu quả sử dụng các vốn sinh kế của nông hộ như về nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất và nguồn lực tự nhiên.

Từ khóa: Tổ hợp tác, vốn sinh kế, nông hộ, Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 283-293
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 76-83
Tải về
17 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Mở TP HCM: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)
17 (2021) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học ĐH Mở TP HCM: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)
11(1) (2019) Trang: 83-92
Tạp chí: Agris online paper in Economics and Informatics
26 (2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
(2011) Trang: 311-321
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...