Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (4) (2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Liên kết:

Classroom interaction plays a significant role in facilitating learners’ development of communicative competence by making input more comprehensible to learners and maximizing the language input to become learners’ intake (Krashen, 1987; Swain, 1995; Long, 1996; Gass, 1997; Lucha & Berhanu, 2015). Results of related studies reveal a low level of communicative competence of many Vietnamese learners of English, which could result from the lack of opportunities for interaction in Vietnamese EFL classes (Hiep, 2007; Ngoc, 2010; Canh, 2011; Ngan, 2013; Tuyen, 2013; Duy, 2014). This study aims to investigate EFL teachers’ challenges in maximizing classroom interaction. A questionnaire was administered to 50 lecturers from sixteen colleges and universities in the Mekong Delta of Viet Nam to examine their challenges in maximizing classroom interaction. The results of the study show that Vietnamese EFL lecturers encountered challenges related to physical factors or learning conditions, learners’ factors and teachers’ factors as well. Learner-related factors showed to be most significant challenge in this study.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 169-175
Tải về
8 (2022) Trang: 449-464
Tạp chí: International Journal of Educational Methodology
Sách tham khảo (2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
3(1) (2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Vol 11 (2014) Trang: 63-91
Tạp chí: The Journal of Asia TEFL
1 (2013) Trang: 181
Tạp chí: HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...