Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2022) Trang: 1-15
Tạp chí: European Journal of English Language Studies

Abstract: This paper reports the findings of an investigation into English as a foreign language (EFL) teachers’ self-efficacy and their classroom management in the context of the Mekong Delta of Vietnam. The paper also aims to find out what makes teachers different in terms of skills in classroom management. The study was designed as a descriptive mixed-methods one, using a questionnaire, focus group interviews, and classroom observations to collect data. Forty-six EFL teachers from three high schools responded to the questionnaire. Twelve got involved in the semi-structured interviews, and six as classroom observed teachers. Two group interviews were conducted with the participation of three vice-principals and three heads of English teams. The results indicated a significant interaction between EFL teachers’ self-efficacy and their classroom management skills. Teachers who own a higher level of self-efficacy showed to manage their classes in a more confident and purposive manner than those with a lower level of self-efficacy. Three main reasons differentiating teachers’ skills in classroom management, including pre-service teacher education, previous attending continuing professional development events, and teacher’s learning autonomy were detected. Casebased teaching, organizational learning, and lesson study are recommended in pre-service teacher education and in-service teacher professional development activities to enhance teachers’ self-efficacy and their classroom management

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 169-175
Tải về
8 (2022) Trang: 449-464
Tạp chí: International Journal of Educational Methodology
Sách tham khảo (2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
3(1) (2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5 (4) (2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Vol 11 (2014) Trang: 63-91
Tạp chí: The Journal of Asia TEFL
1 (2013) Trang: 181
Tạp chí: HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...