Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3(1) (2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Liên kết:

Research has shown that context cue instruction can improve EFL learners’ ability to infer word meanings from context, improve their comprehension and enable them to read independently (Nash & Snowling, 2006; Yuen, 2009; Çetinavci, 2013; Dwaik et al., 2013; and Samiyan et al., 2014). However, this strategy has not been explicitly taught in the context of secondary schools in Vietnam, and language learners are assumed to learn the strategy on their own. Therefore, this study was conducted to find out the extent to which context cue instruction enhances learners’ ability to infer word meanings from context and to investigate learners’ perceptions towards this strategy. In this study, 26 English major eleventh graders in an upper-secondary school in Can Tho City, Vietnam, were instructed to guess meanings of unfamiliar words using the contextual guessing strategy in three three-hour sessions. Achievement tests and learners’ reflection done in class were employed as sources of quantitative and qualitative data. Data from the pre-tests and post-tests indicated a significant improvement in learners’ ability to guess meanings of unfamiliar words using the contextual guessing strategy. Results of twenty-six reflections also showed positive perceptions towards using this strategy. It could be implied that secondary school teachers should train and encourage learners to guess meanings of unknown words based on the contextual cues, and integrate context cue instruction into reading lesson plans to help strengthen learners’ ability to infer word meaning from context.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 169-175
Tải về
8 (2022) Trang: 449-464
Tạp chí: International Journal of Educational Methodology
Sách tham khảo (2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
5 (4) (2017) Trang: 695-709
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Vol 11 (2014) Trang: 63-91
Tạp chí: The Journal of Asia TEFL
1 (2013) Trang: 181
Tạp chí: HTKH Tâm lí học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...