Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 78-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/06/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Effects of sodium silicate and calcium silicate on the saline tolerance of OM4900 rice cultivar grown in pots

Từ khóa:

Hạt lem, mặn, năng suất, sắc tố quang hợp, silic

Keywords:

Discoloration seed, photosynthesic pigments, salinity, silicon, yield

ABSTRACT

Silicon has multiple functions in plant biology, particularly in responses of plants to biotic and abitotic stress present in their living environment. Under the salinity of 2? NaCl in pots, silicon from sodium silicate and calcium silicate was applied to OM4900 rice cultivar at 10, 30, and 50 days after sowing by spraying or mixing with fertilizers. For each time of application, 100 mg and 250 mg of sodium silicate and calcium silicate per pot were used respectively. Results showed that silicon addition enhanced plant height under saline condition at early stages of rice growth and showed no effect on the biosynthesis of photosynthetic pigments. Its supplement also increased the number of seeds per panicle and the ratio of filled seeds contributing to a higher yield than the control. Silicon applied plant accumulated a significantly higher silicon content in husks, simultaneously had a considerably reduction in the ratio of discoloration seeds. A remarkable finding is that there was an tightly inverse correlation (R2 = 0.77) between silicon accumulation in rice husk with the number of discolored seeds. Therefore, silicon should be supplemented to rice to improve yield and pest management.

TóM TắT

Silic có rất nhiều chức năng trong sinh học thực vật, đặc biệt là các đáp ứng của thực vật với các điều kiện bất lợi sinh học và phi sinh học hiện diện trong môi trường sống của chúng. Trong điều kiện mặn 2? trong chậu, silic dưới dạng natrisilicate và calcisilicate được bổ sung cho cây lúa giống OM4900 ở các thời điểm 10, 30 và 50 ngày sau khi gieo bằng cách phun hoặc trộn với phân bón. ở từng thời điểm xử lý, liều lượng của natrisilicate và calcisilicate lần lượt là 100 mg và 250 mg cho một chậu. Bổ sung silic có tác dụng tăng cường chiều cao cây ở giai đoạn đầu của sự sinh trưởng trên cây lúa và không gây ảnh hưởng lên sự sinh tổng hợp các sắc tố quang hợp. Cung cấp thêm silic cho cây lúa làm gia tăng số hạt trên bông, tỷ lệ hạt chắc góp phần gia tăng năng suất so với đối chứng. Cây lúa được bổ sung silic tích lũy nhiều silic hơn một cách đáng kể trong vỏ trấu đồng thời làm giảm tỷ lệ hạt lem một cách có ý nghĩa. Có một mối tương quan nghịch chặt chẽ (R2 = 0,77) giữa hàm lượng silic trong vỏ trấu và số lượng hạt lem. Vì vậy, nên bổ sung silic cho cây lúa nhằm cải thiện năng suất và quản lý dịch hại.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 103-111
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 177-183
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 187-196
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 40-48
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 91-98
Tải về
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
4 (2013) Trang: 176
Tạp chí: British Journal of Pharmacology and Toxicology
1 (2012) Trang: 5
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
19 (2012) Trang: 704
Tạp chí: World Applied Sciences
11 (2012) Trang: 100
Tạp chí: Pakistan Journal of Nutrition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...