Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 40-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 26/02/2019

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Effects of water management regimes and zinc sulfate supplement on growth, yield of OM4900 rice grown in pots

Từ khóa:

Kẽm, lúa OM4900, ngập khô xen kẽ

Keywords:

Alternate wetting and drying irrigation, OM4900 rice, zinc

 

ABSTRACT

Zinc is an essential element and functions as cofactor for activity of plant enzymes. In this study, water management strategies and zinc supplement were combined to investigate their effects on growth and yield of OM4900 rice in the pot condition. The completely randomized design with 6 treatments and 4 replicates was employed in the experiment. Zinc was supplied at 15th day after sowing with 3 levels equivalent to 0, 15, and 30 kg of ZnSO4 per ha. There were 2 water regimes, continuous flooding and alternate wetting and drying irrigation. The result showed that alternate wetting and drying irrigation saved 671 m3 per ha, less than 36% of water usage in comparison to the continuous flooding. Zinc fertilization enhanced internode thickness, internode diameter, chlorophyll index but showed no effect on rice internode length. Yield components such as panicles per pot, filled spikelets per panicle, filled spikelet ratio were significantly improved when zinc supplemented but caused no change in the rice yield. The interactions between water managements and zinc levels were found on used water quantity, internode thickness, and filled spikelet fraction. Zinc also contributed to the improvement of harvest biomass, increased zinc accumulation in rice grain and endosperm.

TÓM TẮT

Kẽm là một trong những nguyên tố thiết yếu với vai trò là cộng tố trong hoạt động của nhiều enzyme ở thực vật. Trong nghiên cứu này, tưới nước một cách hợp lý cùng với việc bổ sung kẽm nhằm xem xét ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng, năng suất trên giống OM4900 trồng trong chậu. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 2 nhân tố, 6 nghiệm thức, 4 lần lặp lại. Bón bổ sung kẽm dưới dạng ZnSO4 với 3 mức độ là 0, 15 và 30 kg ZnSO4/ha lúc 15 ngày sau khi trồng. Hai phương thức tưới nước là ngập liên tục và ngập khô xen kẽ. Kết quả cho thấy tưới ngập khô xen kẽ tiết kiệm được 671 m3 nước/ha, tiết kiệm được 36% lượng nước so với tưới ngập liên tục. Khi bổ sung kẽm thì làm tăng độ dày, đường kính lóng thân, chỉ số diệp lục tố nhưng không ảnh hưởng đến chiều dài lóng. Các thành phần năng suất như: Số bông trên chậu, số hạt trên bông, tỉ lệ hạt chắc có khác biệt khi có bổ sung kẽm nhưng không ảnh hưởng đến năng suất thực tế. Có sự tương tác giữa chế độ tưới và hàm lượng kẽm bổ sung lên lượng nước sử dụng, độ dày lóng và tỉ lệ hạt chắc. Kẽm giúp tăng tỉ lệ sinh khối vào hạt nhiều hơn, gia tăng hàm lượng kẽm tích lũy ở trong hạt lúa và hạt gạo.

Trích dẫn: Phạm Phước Nhẫn, Nguyễn Ô Ghel, Lê Thị Kim Mai và Trần Thanh Trà, 2019. Ảnh hưởng của quản lý nước và kẽm sulfate lên sinh trưởng, năng suất lúa OM4900 trồng trong chậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 40-48.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 103-111
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 177-183
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 187-196
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 78-85
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 91-98
Tải về
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
4 (2013) Trang: 176
Tạp chí: British Journal of Pharmacology and Toxicology
1 (2012) Trang: 5
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
19 (2012) Trang: 704
Tạp chí: World Applied Sciences
11 (2012) Trang: 100
Tạp chí: Pakistan Journal of Nutrition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...