Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 177-183
Tải về

ABSTRACT

Gac, pumpkin, and lucuma are popularly planted in Vietnamand have high content of b?carotene in their fruits. Our results showed that Soxhlet system with diethyl ether solvent was the best method for gac oil extraction in comparison to the maceration with other organic solvents. The spectrophotometer was approved a reliable equipment for quantifying b-carotene from plant materials. b-Carotene content in gac oil was much higher than those in pumpkins and lucuma. Boiling temperature not only had strong effect on b-carotene degradation in gac oil, pumpkins, and lucuma, about 50% of b-carotene was disappeared after boiling the pumpkin fruit tissue for 5 minutes, but also lowered the total soluble protein in pumpkin fruit tissue about 14 times after boiling with the same mentioned duration.

Keywords: b-Carotene, gac fruit, lucuma, pumpkin

 

Title: Effect of temperature on b?Carotene content extracted from gac oil, pumpkin and lucuma

TóM TắT

Gấc, bí đỏ và lê-ki-ma là những loài được trồng phổ biến ở Việt Nam và chứa nhiều b-carotene. Kết quả cho thấy, hệ thống Soxhlet với dung môi là diethyl ether cho hiệu quả ly trích dầu gấc tối ưu so với phương pháp ngâm chiết với các dung môi hữu cơ khác. Phân tích hàm lượng b?carotene bằng phương pháp quang phổ cho kết quả đáng tin cậy. Hàm lượng b-carotene trong dầu gấc cao hơn hẳn trong bỉ đỏ và lê-ki-ma. Nhiệt độ đun nấu không những thúc đẩy rất nhanh sự phân hủy b-carotene có trong dầu gấc, bí đỏ và lê-ki-ma, giảm khoảng 50% sau khi đun sôi thịt trái bí đỏ trong 5 phút, mà còn làm giảm đáng kể hàm lượng protein hòa tan có trong bí đỏ, khoảng 14 lần sau khi đun sôi 5 phút.

Từ khóa: b-Carotene, bí đỏ, gấc, lê-ki-ma 

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 103-111
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 187-196
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 40-48
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 78-85
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 91-98
Tải về
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
4 (2013) Trang: 176
Tạp chí: British Journal of Pharmacology and Toxicology
1 (2012) Trang: 5
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
19 (2012) Trang: 704
Tạp chí: World Applied Sciences
11 (2012) Trang: 100
Tạp chí: Pakistan Journal of Nutrition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...