Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 29-35
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/03/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Strigolactones: Biosynthesis and enhancement on nutrient exploitation of crop plants

Từ khóa:

Strigolactones, sinh tổng hợp, thu hút dưỡng chất, sự nảy mầm, cỏ dại ký sinh, chất tiết của rễ

Keywords:

Strigolactones, biosynthesis, nutrient exploitation, germination, parasite weeds, root exudates

ABSTRACT

Strigolactones (SLs) were identified from extraction and isolation of root exudates as stimulant for seed germination of plant root parasite weeds in the family of Orobanchaceae such as Striga spp., Orobanche spp., Phelipanche spp., Alectra spp. Recently, SLs have been classified as a new plant growth regulator group which has a typical function in inhibiting plant branching. SLs have been also considered as beneficial factor in plant metabolism, rhizosphere signal, plant growth and development. SLs have some basic characteristics as following: (1) on biological aspect, SLs have three main functions: stimulate seed germination of plant root parasite weeds, promote hyphal branching of arbuscular mycorrhizal fungi symbiosis and inhibit plant branching; (2) SLs are synthesized from carotenoids; (3) plants regulate their SLs production and exudation depending upon variation in surrounding environment; (4) plants grow in poor nutrient condition tend to increase SLs production in order to inhibit branching and enhance mycorrhizal symbiosis; (5) plant root parasite weeds recognize their host roots due to host root exudates that attract mycorrhizal symbiotic fungi.

TóM TắT

Strigolactones (SLs) được phát hiện ra từ việc ly trích và phân lập hợp chất tiết ra từ rễ của thực vật như là chất kích thích sự nảy mầm của những cỏ dại ký sinh rễ thuộc họ Orobanchaceae như Striga spp., Orobanche spp., Phelipanche spp., Alectra spp.. Gần đây, SLs được xem là một nhóm chất điều hòa sinh trưởng thực vật mới với vai trò nổi bật là ức chế sự phân nhánh. SLs còn được cho là nhân tố có lợi cho sự biến dưỡng của thực vật, tín hiệu vùng rễ và sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. SLs có các đặc tính cơ bản như sau: (1) về mặt sinh học, SLs có 3 chức năng chính: kích thích sự nảy mầm của hạt ở những cỏ dại ký sinh trên rễ thực vật, kích thích sự phân nhánh sợi nấm ở các loài nấm cộng sinh trên rễ thực vật và ức chế sự phân nhánh của thực vật; (2) SLs được tổng hợp từ carotenoids; (3) thực vật điều hòa sự sản xuất và tiết SLs tùy thuộc vào sự thay đổi của môi trường sống; (4) thực vật sinh trưởng trong điều kiện nghèo dưỡng chất có khuynh hướng gia tăng sự tạo ra SLs để ngăn cản sự phân nhánh và thúc đẩy sự cộng sinh của nấm ở vùng rễ; (5) cỏ dại ký sinh ở rễ thực vật nhận dạng nhờ vào tín hiệu mà cây chủ tiết ra để hấp dẫn các nấm cộng sinh rễ.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 103-111
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 177-183
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 187-196
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 40-48
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 78-85
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 91-98
Tải về
1 (2013) Trang: 32
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
4 (2013) Trang: 176
Tạp chí: British Journal of Pharmacology and Toxicology
1 (2012) Trang: 5
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
19 (2012) Trang: 704
Tạp chí: World Applied Sciences
11 (2012) Trang: 100
Tạp chí: Pakistan Journal of Nutrition
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...