Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 151–153
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Liên kết:

This work investigates the feasibility of production of lightweight aggregate (LWA) using local fly ash in the Mekong Delta region by the cold bonding method. LWA was produced by adding 3-14% cement to fly ash by pelletization process. The tap water was used as a wetting agent. The selected LWAs were used as coarse aggregate for producing lightweight concrete (LWC). Results showed that LWA with bulk density of around 1.0 g/cm3, water absorption in the range of 12.8-16%, and crushing strength as high as 1.14 MPa can be produced. The 28-day compressive strength values of LWCs were in the range of 17.5-25.1 MPa at the water-to-cement ratio of 0.30. There was a significant reduction in the dry unit weight of LWC, reaching 1.87 g/cm3. The water absorption of LWC was higher than that of normal concrete.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 12-19
Tải về
10 (2019) Trang: 200-209
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology
(2014) Trang: 379-387
Tạp chí: 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding the 6th Civil Engineering Conference in Asia Region
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...