Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2019) Trang: 61–65
Tạp chí: Tạp chí Xây dựng
Liên kết:

Nghiên cứu này trình bày kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng xỉ đáy lò đến một số tính chất cơ-lý của vữa xây dựng sử dụng hàm lượng tro bay lớn với nguồn tro bay và xỉ đáy lò từ các nhà máy nhiệt điện đốt than ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hàm lượng tro bay sử dụng trong cấp phối vữa chiếm khoảng 43% tổng khối lượng của chất kết dính (gồm xi măng và tro bay). Cát tự nhiên trong cấp phối vữa sẽ được thay thế bằng xỉ đáy lò ở các tỉ lệ từ 0–100% theo khối lượng. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc thay thế cát tự nhiên bằng xỉ đáy lò làm tăng lượng nước yêu cầu của vữa. Do đó, độ lưu động của vữa giảm khi tăng hàm lượng xỉ đáy lò. Mặc khác, cường độ chịu nén và cường độ uốn của vữa có và không có sử dụng xỉ đáy lò không có sự chênh lệch đáng kể, ngay cả khi xỉ đáy lò thay thế hoàn toàn cát trong cấp phối vữa. Từ đó có thể nhận xét rằng việc thay thế cát tự nhiên bằng xỉ đáy lò không làm ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chịu lực nén và uốn của mẫu vữa.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 12-19
Tải về
10 (2019) Trang: 200-209
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology
(2014) Trang: 379-387
Tạp chí: 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding the 6th Civil Engineering Conference in Asia Region
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...