Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2019) Trang: 261–264
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Liên kết:

This paper reports on a comprehensive study on the performance of medium strength concrete with steel fiber (SF) addition. Properties studied include compressive strength, flexural strength, splitting tensile strength, drying shrinkage, and sulfate attack of hardened medium strength concrete. Steel fiber contents of 0.25%, 0.5%, 1.0%, and 1.5% by stone volume were used. The experimental results showed that the addition of SF improved compressive strength, flexural strength, and splitting tensile strength of medium strength concrete. Moreover, the more the SF contents used in the concrete mixture, the more the reduction in drying shrinkage was. For durability properties, increasing the amount of SF in the medium strength concrete, the water resistance of the concrete increased. Further, the weight loss due to sulfate attack of medium strength SF reinforced concrete decreased with an increase in SF addition.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 1-7
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 12-19
Tải về
10 (2019) Trang: 200-209
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology
(2014) Trang: 379-387
Tạp chí: 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding the 6th Civil Engineering Conference in Asia Region
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...