Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
Liên kết:

Kế t quả chọn giống từ hai hê ̣ thống Nhà nướ c và cộng đồng được so sá nh nhằm mục đích đánh giá khả năng chọn giống của nông dân. Đề tài được thực hiện từ 1/2009 đến 12/2011 tại Đại học Cần Thơ, Trung tâm Giống An Giang1, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long2. Kết quả đề tà i cho thấy có sự khác biê ̣ t và tương đồng giữa hai hê ̣ thống chọn giống. Hê ̣ thống Nhà nướ c quan tâm đến chọn giống cho sản xuất bền vững ở nhiều vùng sinh thái, trong khi hê ̣ thống cộng đồng quan tâm đến việc ứng dụng nhanh giống mới vào sản xuất tại đi ̣ a phương. Giống cộng đồng có thờ i gian sinh trưởng ngắ n hơn, bông ngắ n hơn, dễ nhiễm sâu bê ̣ nh hơn, có tỷ lê ̣ bạc bụng và hà m lượng amylose cao hơn khi so với hê ̣ thống Nhà nướ c. Bên cạnh đó, giống của hai hê ̣ thống có sư ̣ tương đồng về năng suất và thà nh phần năng suấ t. Đặc biê ̣ t, cộng đồng Lá ng Già i-Bạc Liêu có phương phá p chọn dòng lai và các đặc tính giống mới tương đương với hệ thống Nhà nước. Điều này cho thấy viê ̣ c chuyển giao giai đoạn chọn dòng cho cá c cộng đồng là hoàn toà n khả thi trong khuôn khổ hợp tác giữa hệ thống nhà nước và nông dân.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...