Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về

ABSTRACT

In order to provide glutinous rice varieties with high quality, diversed types and suitable to different production areas, so the stable and adaptive criteria of MTL glutinous rice varieties were examined by analysising on interaction between genotypes type and environments. Experiments with RCBD in five sites of Can Tho, An Giang, Long An, Soc Trang and Tien Giang were conducted. Experimental data were collected by IRRI method (1996) and followed by analytical method of Eberhart and Russel (1996). Results showed that MTL677 glutinous rice was stable and adaptive with in two seasons a year. Glutinous rice varieties of MTL669, MTL672, MTL673, MTL680, MTL681 were suitable grown in Winter ? Spring season in almost glutinous rice production areas in theMekongDelta.    

Keywords: Glutninous rice varieties, stability, adaptation, genetic and environmental interaction

Title: Evaluation of stability and adaptation of MTL (Mien Tay Lua) glutinous rice varieties in the Mekong Delta

TóM TắT

Nhằm cung ứng giống nếp chất lượng cao, đa dạng về chủng loại và phù hợp vùng sản xuất, vì thế tính ổn định và thích nghi của các giống nếp MTL đã được đánh giá bằng phân tích tương tác kiểu gen và môi trường. Các thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn toàn ngẫu nhiên tại năm địa điểm Cần Thơ, An Giang, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Số liệu được thu thập theo phương pháp IRRI (1996), phân tích số liệu theo Eberhart và Russell (1996). Kết quả cho thấy giống nếp MTL677 ổn định và thích nghi ở cả hai mùa vụ. Các giống nếp MTL669, MTL672, MTL673, MTL680, MTL681 thích nghi trong vụ Đông Xuân ở hầu hết các vùng sản xuất nếp ở ĐBSCL.

Từ khóa: Giống lúa nếp, tính ổn định, tính thích nghi, tương tác kiểu gen và môi trường

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...