Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về

ABSTRACT

Selection of glutinous rice varieties in alluvial soil is aimed to provide high quality, diverse and suitable with soil condition in the area. A range of experiments has been conducted in Can Tho, An Giang and Tien Giang provinces following IRRI method (1986) and controlled treatment of La Xanh and OM85 varieties. Results show that MTL666, MTL670, MTL677 and MTL680 are promising varieties since they have good quality like low amylose content, aroma and able to tolerant to blast, bacterial blight. These varieties are also giving high yield in two seasons in both alluvial zones in the Mekong Delta.

Keywords: breeding, yield, good quality, new glutinous rice variety, alluvial soil

Title: Results of selecting new glutinous rice varieties for alluvial soil in the Mekong Delta

TóM TắT

Công tác chọn tạo giống nếp mới cho vùng phù sa ngọt nhằm mục đích cung ứng giống nếp chất lượng cao, đa dạng về chủng loại và phù hợp vùng sản xuất. Các thí nghiệm được thực hiện tại Cần Thơ, An Giang và Tiền Giang theo phương pháp IRRI (1986), sử dụng đối chứng là OM85 và nếp Lá Xanh. Kết quả cho thấy MTL666, MTL670, MTL677 và MTL680 được đánh giá triển vọng nhất do có phẩm chất ngon dẻo, có mùi thơm, chống chịu được bệnh cháy lá và cháy bìa lá, đạt tiềm năng suất cao ở cả hai mùa vụ thuộc vùng phù sa ngọt của đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: chọn tạo, năng suất, phẩm chất, giống nếp mới, phù sa ngọt

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...