Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2014
Số tạp chí 70(2014) Trang:
Tạp chí: Energy
Liên kết:

This study provides an alternative way to produce biodiesel from low quality feedstock oil. Feedstock oil with high water and free fatty acid contents can be hydrolyzed into fatty acids using conventional methods or subcritical water processes. Fatty acids produced can be reacted with methanol to produce fatty acid methyl esters under conditions developed in this work, which is much milder than the supercritical methanol condition and without the use of catalyst. Using palmitic acid and oleic acid as the model free fatty acid, at 175–205 °C, 2.0–2.8 MPa and with a fatty acid:methanol:water ratio of 1:2:0.05 (w/w/w), a conversion of 96.5% can be achieved in 3–4 h. The method can be applied to feedstock with water content up to 15%.

Các bài báo khác
Số tạp chí 416(2014) Trang: 471-496
Tạp chí: Journal of Mathematical Analysis and Applications
Số tạp chí 16(2014) Trang: 192-200
Tạp chí: East-West J. of Mathematics
Số tạp chí 5(2014) Trang:
Tạp chí: Journal of Petroleum and Environmental Biotechnology
Số tạp chí 49(2014) Trang: 187–192
Tạp chí: Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2790-2799
Tạp chí: IEICE Transactions on Communications
Số tạp chí 9(2014) Trang: 3075-3093
Tạp chí: KSII Transactions on Internet and Information Systems
Số tạp chí Volume 9, Issue 4(2014) Trang: 48-72
Tạp chí: Banks and Bank Systems
Số tạp chí 16 (2)(2014) Trang: 71-80
Tạp chí: Lowland Technology International Journal
Số tạp chí 5(2014) Trang: 608-616
Tạp chí: IEEE Transactions on Sustainable Energy
Số tạp chí 1(5)(2014) Trang: 228-241
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
Số tạp chí 1(2014) Trang: 14-19
Tạp chí: International Conference on Wind Energy Grid-Adaptive Technologies
Số tạp chí 16(2014) Trang: 429-453
Tạp chí: International Journal of Phytoremediation
Số tạp chí 15(2014) Trang: 415-423
Tạp chí: International Journal of Precision Engineering and Manufacturing
Số tạp chí 19(6)(2014) Trang: 494-502
Tạp chí: The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics
Số tạp chí 9(5)(2014) Trang: 1746-1752
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 905(2014) Trang: 395-400
Tạp chí: Advanced Materials Research
Số tạp chí Volumn 5, Issue 2(2014) Trang: 198-215
Tạp chí: Giảng dạy tiếng Anh
Số tạp chí 10.1080/09593330.2014.948494(2014) Trang: 1-9
Tạp chí: Environmental Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...