Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 31(2015) Trang: 118-123
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Số tạp chí 50(2015) Trang: 2060-2065
Tạp chí: Separation Science and Technology
Số tạp chí Số 1(2015) Trang: 1-21
Tạp chí: Journal of Global Optimization
Số tạp chí 106(2015) Trang: 152904
Tạp chí: Applied Physics Letters (APL)
Số tạp chí CAS paper No 96(2015) Trang: 1-33
Tạp chí: Centre for International Management and Development Antwerp
Số tạp chí 4(1)(2015) Trang: 1-8
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
Số tạp chí 28(9)(2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
Số tạp chí 60(2015) Trang: 265-271
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
Số tạp chí 60(2015) Trang: 493-500
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
Số tạp chí 4(11)(2015) Trang: 309-314
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Số tạp chí 4(11)(2015) Trang: 321-326
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Số tạp chí Special Issue: Food Processing and Food Quality, Vol. 3(2015) Trang: 33-38
Tạp chí: Journal of Food and Nutrition Sciences
Số tạp chí 2015(2015) Trang: Article ID 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...