Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 81 (4)(2016) Trang: 361-369
Tạp chí: ChemPlusChem

A crystalline copper-based metal–organic framework Cu/MOF-74 was synthesized, and used as an efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of 1,2-dicarbonyl-3-enes by means of the hydroacylation of 1-alkynes with glyoxal derivatives in the presence of a base. Cu/MOF-74 was found to be more catalytically active for the synthesis of 1,2-dicarbonyl-3-enes than other MOFs including Cu2(BDC)2(DABCO), Cu3(BTC)2, Cu(BDC), Cu2(NDC)2(DABCO), Cu4I4(DABCO)2, Ni-MOF-74, Zn-MOF-74, Fe3O(BDC)3, In(OH)(BDC), and Zr6O4(OH)4(BDC)6. Cu/MOF-74 also exhibited better performance than other homogeneous copper catalysts, including Cu(OAc)2, Cu(NO3)2, CuI, CuBr, CuCl,CuCl2, and CuBr2. The Cu/MOF catalyst was able to be recovered and reused several times without a significant degradation in catalytic activity. To the best of our knowledge, the formation of 1,2-dicarbonyl-3-enes has not previously been carried out under heterogeneous catalysis conditions.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 3, Issue 10(2016) Trang: e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678)
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí 6(2016) Trang: 1548-1555
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 1(2016) Trang:
Tạp chí: Taiwanese Journal of Mathematics
Số tạp chí 1(2016) Trang: 9-13
Tạp chí: IJCDM
Số tạp chí 36(2016) Trang: 513–523
Tạp chí: Opuscula Mathematica


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...