Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 146(10)(2016) Trang: 2087-2097
Tạp chí: Catalysis Letter

A porous indium-based metal–organic framework MIL-68(In) was prepared, and used as a recyclable catalyst for the one-pot three-component coupling of aldehydes, alkynes, and amines to form propargylamines via C–H bond activation. The transformation could proceed readily to produce propargylamines in the presence of a catalytic amount of MIL-68(In). The solvent significantly afftected the reaction, and toluene was the solvent of choice for the coupling transformation using MIL-68(In) catalyst. The reaction could only occur to produce propargylamines in the presence of the solid In-MOF catalyst. The MIL-68(In) catalyst could be reused several times for the synthesis of propargylamines. To our best knowledge, In-MOFs were not previously employed as heterogeneous catalyst for the synthesis of propargylamines from the one-pot three-component coupling of aldehydes, alkynes, and amines via C–H bond activation.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 3, Issue 10(2016) Trang: e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678)
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí 6(2016) Trang: 1548-1555
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 1(2016) Trang:
Tạp chí: Taiwanese Journal of Mathematics
Số tạp chí 1(2016) Trang: 9-13
Tạp chí: IJCDM
Số tạp chí 36(2016) Trang: 513–523
Tạp chí: Opuscula Mathematica


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...