Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 6(2016) Trang: 1548-1555
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology

This paper presents an application of time series analysis in hourly wind speed simulation and forecast in Jeju Island, Korea. Autoregressive ? moving average (ARMA) model, which is well in description of random data characteristics, is used to analyze historical wind speed data (from year of 2010 to 2012). The ARMA model requires stationary variables of data is satisfied by power law transformation and standardization. In this study, the autocorrelation analysis, Bayesian information criterion and general least squares algorithm is implemented to identify and estimate parameters of wind speed model. The ARMA (2,1) models, fitted to the wind speed data, simulate reference year and forecast hourly wind speed in Jeju Island.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 3, Issue 10(2016) Trang: e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678)
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí 1(2016) Trang:
Tạp chí: Taiwanese Journal of Mathematics
Số tạp chí 1(2016) Trang: 9-13
Tạp chí: IJCDM
Số tạp chí 36(2016) Trang: 513–523
Tạp chí: Opuscula Mathematica


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...