Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 36(2016) Trang: 513–523
Tạp chí: Opuscula Mathematica

We consider the problem of justifying vertex weights of a tree under uncertain costs so that a prespecified vertex become optimal and the total cost should be optimal in the uncertainty scenario. We propose a model which delivers the information about the optimal cost which respect to each confidence level \alpha in [0, 1]. To obtain this goal, we first define an uncertain variable with respect to the minimum cost in each confidence level. If all costs are independently linear distributed, we present the inverse distribution function of this uncertain variable in O(n^2 log n) time, where n is the number of vertices in the tree.

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 3, Issue 10(2016) Trang: e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678)
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
Số tạp chí 6(2016) Trang: 1548-1555
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 1(2016) Trang:
Tạp chí: Taiwanese Journal of Mathematics
Số tạp chí 1(2016) Trang: 9-13
Tạp chí: IJCDM


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...