Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 5(4)(2016) Trang: 616-622
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Thermal degradation kinetics of chlorophylls  and visual green color loss in  bitter gourd  were investigated at  70, 80, 90 and 100°C. The loss of  visual green color, as represented by the change of  the  –a  value and  the  –a/b  ratio measured by tristimulus colorimeter, All the degradation of chlorophyll a, chlorophyll b as well as visual green color loss  followed  a  first–order reaction.  The rate constants of  all  parameters increased with  increasing temperature  and followed the  Arrhenius model.  The activation energies for chlorophylls a and b were determined as  32.90  ±  2.68 and 49.96  ±  3.86  kJ/mol, while those for  –a value and  –a/b  ratio  were found as  22.75  ±  1.96  and 53.55  ±  4.08 kJ/mol, respectively.
Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
Số tạp chí 6(2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Số tạp chí xxx(2016) Trang:
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Journal of Taibah University for Science
Số tạp chí 38(5)(2016) Trang: 549-557
Tạp chí: Songklanakarin J. Sci. Technol.
Số tạp chí 65(2016) Trang: 1929-1948
Tạp chí: Optimization
Số tạp chí 61(2016) Trang: 651-668
Tạp chí: APPLICATIONS OF MATHEMATICS


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...