Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2016
Số tạp chí 6(3)(2016) Trang: 270-280
Tạp chí: International Journal of Scientific and research publications
Liên kết:

Cultivation of white leg shrimp Litopenaeus vannamei has been faced to unprecedented disease and environmental issues. This study was conducted to determine the effect of heat-killed Lactobacillus plantarum strain L-137 (HK L-137) on growth performance and immune responses of L. vannamei via dietary treatment. Different levels of 20% HK L-137 (LP20) were added into a commercial feed including 0.0g of LP20 kg-1 of feed (control), 0.1g of LP20 kg-1, 0.05g LP20 + 5g β-glucan kg-1 and 10g β-glucan kg-1. Shrimp (PL12) were fed with these feeds for 90 days in re-circulation 2 m3 tanks at stocking density of 300 ind./tank. The results showed that survival and growth rates of shrimp fed with feed supplemental LP20 were significantly (PVibrio parahemolyticus challenges were increased significantly (PL. vannamei.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
Số tạp chí 6(2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Số tạp chí xxx(2016) Trang:
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Journal of Taibah University for Science
Số tạp chí 38(5)(2016) Trang: 549-557
Tạp chí: Songklanakarin J. Sci. Technol.
Số tạp chí 5(4)(2016) Trang: 616-622
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Số tạp chí 65(2016) Trang: 1929-1948
Tạp chí: Optimization
Số tạp chí 61(2016) Trang: 651-668
Tạp chí: APPLICATIONS OF MATHEMATICS


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...