Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 3(1)(2017) Trang: 180-197
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Liên kết:

Research has shown that context cue instruction can improve EFL learners’ ability to infer word meanings from context, improve their comprehension and enable them to read independently (Nash & Snowling, 2006; Yuen, 2009; Çetinavci, 2013; Dwaik et al., 2013; and Samiyan et al., 2014). However, this strategy has not been explicitly taught in the context of secondary schools in Vietnam, and language learners are assumed to learn the strategy on their own. Therefore, this study was conducted to find out the extent to which context cue instruction enhances learners’ ability to infer word meanings from context and to investigate learners’ perceptions towards this strategy. In this study, 26 English major eleventh graders in an upper-secondary school in Can Tho City, Vietnam, were instructed to guess meanings of unfamiliar words using the contextual guessing strategy in three three-hour sessions. Achievement tests and learners’ reflection done in class were employed as sources of quantitative and qualitative data. Data from the pre-tests and post-tests indicated a significant improvement in learners’ ability to guess meanings of unfamiliar words using the contextual guessing strategy. Results of twenty-six reflections also showed positive perceptions towards using this strategy. It could be implied that secondary school teachers should train and encourage learners to guess meanings of unknown words based on the contextual cues, and integrate context cue instruction into reading lesson plans to help strengthen learners’ ability to infer word meaning from context.

Các bài báo khác
Số tạp chí 28(2017) Trang: 117-123
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 28(2017) Trang: 31-38
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 3 (1)(2017) Trang: 39-59
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 02(2017) Trang: 40-44
Tạp chí: International Policy Digest
Số tạp chí 6(2017) Trang: 541-544
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
Số tạp chí 3(2017) Trang: 1-14
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International Journal For Research In Business, Management And Accounting
Số tạp chí 1(2017) Trang: 172-174
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THẺ DỤC THỂ THAO TRONG THÒI KỲ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 69 - 76
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 2(6)(2017) Trang: 46 - 51
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
Số tạp chí 3(2017) Trang: 183-202
Tạp chí: International Journal of China Studies
Số tạp chí 27(2017) Trang: 70-77
Tạp chí: The Diplomat
Số tạp chí 5 (1)(2017) Trang: 34-48
Tạp chí: Studies in English Language Teaching
Số tạp chí 2(2017) Trang: 231-237
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE
Số tạp chí 29 (4) 2017(2017) Trang: article 69
Tạp chí: Khoa hoc công nghệ

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...