Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 118(2017) Trang: 204–216
Tạp chí: Knowledge-Based Systems

In this paper, we propose a new fuzzy time series (FTS) forecasting method based on optimal partitions of intervals in the universe of discourse and optimal weighting vectors of two-factors second-order fuzzy-trend logical relationship groups (TSFTLRGs). The proposed method uses particle swarm optimization (PSO) techniques to obtain the optimal partitions of intervals and the optimal weighting vectors simultaneously. The proposed FTS forecasting method outperforms the existing methods for forecasting the TAIEX and the NTD/USD exchange rates in terms of forecasting accuracy rates. It provides us with a useful way to deal with forecasting problems to get higher forecasting accuracy rates.

Các bài báo khác
Số tạp chí 260(2017) Trang: 739-750
Tạp chí: European Journal of Operational Research
Số tạp chí 69, 1700058(2017) Trang: 1-9
Tạp chí: Starch/Stärke
Số tạp chí Vol. IV, Issue 10/ January 2017(2017) Trang: 8449-8459
Tạp chí: EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH
Số tạp chí 2017(2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
Số tạp chí 25(2017) Trang: 701-729
Tạp chí: Set-Valued and Variational Analysis
Số tạp chí 4th International Conference(2017) Trang: 75-83
Tạp chí: Technology Engineering & Science
Số tạp chí 4th International Conference(2017) Trang: 62-74
Tạp chí: Technology Engineering & Science
Số tạp chí 7(2017) Trang: 395-399
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 26(2017) Trang: 60-65
Tạp chí: 2017 IEEE 26th Asian Test Symposium
Số tạp chí 11(2017) Trang: 2370-2378
Tạp chí: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Số tạp chí 58(2017) Trang: 64-73
Tạp chí: Integration, the VLSI Journal, Elsevier
Số tạp chí Volume 2017, Issue 7(2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
Số tạp chí 100-B(2017) Trang: 884-892
Tạp chí: IEICE Transactions on Communications
Số tạp chí 26(2017) Trang: 58-64
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
Số tạp chí Vol 2, no 2(2017) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC)
Số tạp chí 26(2017) Trang: 43-50
Tạp chí: Agricultural Marketing Journal of Japan
Số tạp chí 21(2017) Trang: 35-42
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences
Số tạp chí 21(2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Mongolian Journal of Agricultural Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...