Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 7(2018) Trang: 452-545
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH

This paper aims to study how a firm's innovation strategy infuences the decision to engage in R&D cooperation with Universities. Our findings show that financial difficulties, lack of information on the markets, and risk perceptions play an important role in the cooperation. We also found that innovation strategy affects the propensity to cooperate between entrepreneurship and Universities.

Các bài báo khác
Số tạp chí 160(2018) Trang: 145–155
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 7(2018) Trang: 462-466
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 13 (1)(2018) Trang: 298-306
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 2(2018) Trang: 511-521
Tạp chí: International Journal of Economics, Business and Management Research
Số tạp chí 01(2018) Trang: 1-11
Tạp chí: International Journal of Business Management and Economic Review
Số tạp chí 7(2018) Trang: 451-452
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 244-247
Tạp chí: INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 455-461
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 795-805
Tạp chí: International Journal of Scientific and research publications
Số tạp chí 8(2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...