Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 13 (1)(2018) Trang: 298-306
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology

This paper presents a harmonic analysis of the modular multilevel converter (MMC) using a double Fourier series (DFS) algorithm. First, the application of DFS for harmonic calculation in the MMC is made by considering the effect of arm inductor. The analytical results are then confirmed by comparing with the simulation results of using the fast Fourier transform (FFT) algorithm. Finally, distribution of harmonics and total harmonic distortion (THD) in the MMC will be analyzed in three cases: harmonics versus number of levels of MMC, harmonics versus total switching frequency and harmonics versus modulation index. The simulation results are performed in the PSCAD/EMTDC simulation program in order to verify the analytical results obtained by Matlab programming.

Các bài báo khác
Số tạp chí 160(2018) Trang: 145–155
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 7(2018) Trang: 462-466
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 2(2018) Trang: 511-521
Tạp chí: International Journal of Economics, Business and Management Research
Số tạp chí 01(2018) Trang: 1-11
Tạp chí: International Journal of Business Management and Economic Review
Số tạp chí 7(2018) Trang: 451-452
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 244-247
Tạp chí: INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 452-545
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 455-461
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 795-805
Tạp chí: International Journal of Scientific and research publications
Số tạp chí 8(2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...