Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 160(2018) Trang: 145–155
Tạp chí: Construction and Building Materials

The present study evaluates the engineering properties and durability of an eco-friendly mortar that was produced using an innovative cement-free SRF binder. Samples of the binder, which incorporated ground granulated blast furnace slag (GGBFS) (S), rice husk ash (RHA) (R), and circulating fluidized bed combustion fly ash (CFBC) (F), were prepared for the present study using four different RHA/GGBFS weight ratios (0/100, 15/85, 30/70, and 45/55) and three different amounts of CFBC (10%, 20%, and 30%) as an activator. The properties of the mortar samples were evaluated using compressive strength, water absorption and porosity, ultrasonic pulse velocity (UPV), electrical surface resistivity (ESR), and sulfate resistance. The effects of RHA and CFBC contents on the properties of the mortar samples were studied. Test results showed that both the RHA and CFBC affected the properties of the mortar samples significantly. At later curing ages, the mortar samples that incorporated 20% CFBC and 30% RHA exhibited the highest compressive strength values. Furthermore, all of the cement-free mortar samples exhibited good durability, as indicated by high UPV and ESR values and high resistance to sulfate attack.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2018) Trang: 462-466
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 13 (1)(2018) Trang: 298-306
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 2(2018) Trang: 511-521
Tạp chí: International Journal of Economics, Business and Management Research
Số tạp chí 01(2018) Trang: 1-11
Tạp chí: International Journal of Business Management and Economic Review
Số tạp chí 7(2018) Trang: 451-452
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 244-247
Tạp chí: INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 452-545
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 455-461
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 795-805
Tạp chí: International Journal of Scientific and research publications
Số tạp chí 8(2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...