Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 2(2018) Trang: 511-521
Tạp chí: International Journal of Economics, Business and Management Research

Employee loyalty is very important for every company around the world. In the recent years, with the participation of Vietnam in WTO, a lot of employment opportunities have been opened for employees. This research explores the aspects of job attractiveness, job satisfaction, promotion, working environment, career opportunities (training opportunities, growth with career, and self-development), management support, relationship to determine whether the employees are loyal with their companies or not.

Các bài báo khác
Số tạp chí 160(2018) Trang: 145–155
Tạp chí: Construction and Building Materials
Số tạp chí 7(2018) Trang: 462-466
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 13 (1)(2018) Trang: 298-306
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 01(2018) Trang: 1-11
Tạp chí: International Journal of Business Management and Economic Review
Số tạp chí 7(2018) Trang: 451-452
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 244-247
Tạp chí: INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 452-545
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 7(2018) Trang: 455-461
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
Số tạp chí 8(2018) Trang: 795-805
Tạp chí: International Journal of Scientific and research publications
Số tạp chí 8(2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...