Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 160(2018) Trang: 145–155
Tạp chí: Construction and Building Materials

The present study evaluates the engineering properties and durability of an eco-friendly mortar that was produced using an innovative cement-free SRF binder. Samples of the binder, which incorporated ground granulated blast furnace slag (GGBFS) (S), rice husk ash (RHA) (R), and circulating fluidized bed combustion fly ash (CFBC) (F), were prepared for the present study using four different RHA/GGBFS weight ratios (0/100, 15/85, 30/70, and 45/55) and three different amounts of CFBC (10%, 20%, and 30%) as an activator. The properties of the mortar samples were evaluated using compressive strength, water absorption and porosity, ultrasonic pulse velocity (UPV), electrical surface resistivity (ESR), and sulfate resistance. The effects of RHA and CFBC contents on the properties of the mortar samples were studied. Test results showed that both the RHA and CFBC affected the properties of the mortar samples significantly. At later curing ages, the mortar samples that incorporated 20% CFBC and 30% RHA exhibited the highest compressive strength values. Furthermore, all of the cement-free mortar samples exhibited good durability, as indicated by high UPV and ESR values and high resistance to sulfate attack.

Các bài báo khác
Số tạp chí 78(2018) Trang: 885
Tạp chí: The European Physical Journal C
Số tạp chí 6(2018) Trang: 350-358
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
Số tạp chí 7(2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
Số tạp chí 4(2018) Trang: 370-377
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research
Số tạp chí 23(4)(2018) Trang: 1-11
Tác giả: Lê Phương Quân
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
Số tạp chí 23(3)(2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
Số tạp chí 109(2018) Trang:
Tạp chí: Journal of Network and Computer Applications
Số tạp chí 31(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Communication Systems
Số tạp chí 8(1)(2018) Trang: 425-432
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 8(2)(2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 3 (4)(2018) Trang: 34-48
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 3 (3)(2018) Trang: 1-20
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 9(9)(2018) Trang: 1582–1592
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology
Số tạp chí 7(3)(2018) Trang: 233–237
Tạp chí: International Journal of Structural and Civil Engineering Research
Số tạp chí 928(2018) Trang: 257–262
Tạp chí: Materials Science Forum
Số tạp chí 7(2018) Trang: 462-466
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...